PRINCIPAL
Sarojini Madhusudan Kushe Educational Institution
P.V.S. Baug, Attavar
Mangalore – 575001, Karnataka
Ph: +91 824 – 2423332, +91 9535 423332
E-mail: info@smkushe.org